PL   

Statut Stowarzyszenia Klub Abstynenta "ALFA"

 

 

 

STATUT STOWARZYSZENIA
KLUB ABSTYNENTA „ALFA"

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 

§1

 

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Abstynenta „Alfa" i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

§2

 

1.      Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo

o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001 nr 79 poz. 855 z późniejszymi zmianami)Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. O działalności pożytku publicznego  o wolontariacie  (Dz.U. z 2017r .poz. 573) i posiada osobowość prawną.

2.      Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

3.      Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

§3

 

1.      Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Stowarzyszenie ma swoją siedzibę w Przemyślu.

§4

 

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczątek i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5

 

1.      Działalność Stowarzyszenia opiera się na działalności społecznej członków.

2.      W szczególnych przypadkach, do prowadzenia działalności wymagającej dużych nakładów pracy bądź specjalnych kwalifikacji Stowarzyszenie może odpłatnie zatrudniać odpowiednie osoby.

3.      Stowarzyszenie realizuje swoje działania statutowe poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub działalności odpłatnej.

4.      Stowarzyszenie prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

a.       organizacji trzeźwościowych spotkań integracyjnych,

b.      organizacji wyjazdów oraz wypoczynku profilaktyczno – terapeutycznego,

c.       organizacji szkoleń dla środowiska trzeźwościowego.

5.      Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

§6

 

1.      Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz swoich członków, ich rodzin i osób bliskich.

2.      Stowarzyszenie może współpracować lub być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń, instytucji o podobnym profilu działania.

 

Rozdział II
Cele i środki działania Stowarzyszenia

§7

 

Zasadniczym celem, działania Stowarzyszenia jest:

1.      Udzielanie swym członkom koleżeńskiej pomocy w utrwalaniu postawy abstynenckiej i w pracy nad dalszym rozwojem osobowości.

2.      Kształtowanie właściwych postaw społecznych związanych z abstynencją i trzeźwym stylem życia.

3.      Zapewnienie możliwości alternatywnego „środowiska” dla osób uzależnionych, dającego poczucie bezpieczeństwa i możliwości realizacji różnych potrzeb życiowych.

§8

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.      Stwarzanie warunków sprzyjających utrzymaniu trzeźwości.

2.      Propagowanie wszelkich form działalności profilaktycznej prowadzonej przez placówki lecznicze, organizacje samorządowe oraz wszelkie inne instytucje i organizacje zajmujące się problemami uzależnień od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień.

3.      Udział członków w różnych formach terapii.

4.      Wyróżnianie osób uzyskujących sukcesy w długotrwałej abstynencji.

5.      Udzielanie członkom i kandydatom pomocy w kryzysowych sytuacjach.

6.      Propagowanie trzeźwego obyczaju.

7.     

 

Organizowanie zajęć terapeutycznych dla członków, ich rodzin i osób bliskich.

8.      Organizowanie imprez sportowych, rozrywkowych, kulturalnych itp.

9.      Organizowanie wypoczynku zorganizowanego.

10.  Prowadzenie klubu.

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§9

 

Członkowie dzielą się na:

1.              Zwyczajnych,

2.              Wspierających,

3.              Honorowych.

§10

 

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba pełnoletnia, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. Deklaracja musi obejmować zobowiązanie do abstynencji od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

§11

 

1.      Członek zwyczajny, z zastrzeżeniem punktu 2 ma prawo:

a.       wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b.      uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c.       zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d.      korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia, jego urządzeń i świadczeń.

2.      Uprawnienia wynikające z punktu 1 lit. a) i b) przysługują po trzech miesiącach członkostwa w Stowarzyszeniu.

§12

 

Do obowiązków członka zwyczajnego należy:

1.      Zachowywanie abstynencji od alkoholu, substancji psychoaktywnych,

2.      Przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwal władz Stowarzyszenia,

3.      Czynne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia,

4.      Regularne opłacanie składek członkowskich.

§13

 

1.              Za naruszanie postanowień statutu i regulaminów Stowarzyszenia, a w szczególności za łamanie abstynencji, decyzją Zarządu członek Stowarzyszenia może zostać ukarany:

a)          upomnieniem,

b)          naganą,

c)          wykluczeniem ze Stowarzyszenia.

2.              Od uchwały w przedmiocie kary przysługuje odwołanie w terminie dwóch tygodni od doręczenia właściwej decyzji do Komisji Rewizyjnej lub Walnego Zebrania. Decyzja organu rozpatrującego odwołanie jest ostateczna.

§14

 

1.      Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2.      Członek wspierający posiada prawa określone w § 11 pkt 1, lit. c) i d) oraz prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

3.      Członek wspierający — osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§15

 

1.      Członkiem honorowy Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.      Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu.

3.      Członek honorowy posiada pełne prawa członka zwyczajnego.

4.      Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§16

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a)      dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie do Zarządu,

b)      skreślenia przez Zarząd z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres sześciu miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

c)      wykluczenia uchwalą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz Stowarzyszenia, systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz Stowarzyszenia bądź też z powodu działania na szkodę Stowarzyszenia lub poszczególnych członków,

d)      śmierci członka,

e)      w przypadku utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego — osobę prawną.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia.

§17

 

1.      Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie,

b)Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

2.      Członkiem Zarządu i Komisji Rewizyjnej może być jedynie członek Stowarzyszenia, przy czym nie może on pełnić funkcji równocześnie w obu organach.

3.      Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

4.      Członkowie władz Stowarzyszenia mogą otrzymywać zwrot wydatków poniesionych w związku z wykonywaną dla Stowarzyszenia pracą. Zasady zwrotu poniesionych kosztów przygotowuje Zarząd, a zatwierdza Walne Zebranie.

5.      Pracami organizacyjnymi Stowarzyszenia kieruje zatrudniony na podstawie umowy cywilno-prawnej kierownik klubu, niebędący członkiem Zarządu ani Komisji Rewizyjnej. W stosunku do kierownika klubu będącego członkiem Stowarzyszenia nie ma zastosowania przepis §5 pkt 1.

 

§18

 

 

1.      Najwyższą władzą w Stowarzyszeniu jest Walne Zebranie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2.      W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 500 osób, Walne Zebranie zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, którzy zostaną wybrani w proporcji1 delegat — 10 członków. Tryb wyboru delegatów określi regulamin opracowany przez Zarząd.

§19

 

1.              Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co dwa lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2.              Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a)     z własnej inicjatywy,

b)     na żądanie Komisji Rewizyjnej,

c)     na pisemny wniosek minimum 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane w terminie co najwyżej trzech tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub żądania.

 

 

§ 20

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

2.Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.Wybór lub odwołanie Prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej,

4.Ustalanie wysokości składek członkowskich,

5.Nadawanie godności członka honorowego,

6.Podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Stowarzyszenia,

7.Uchwalanie regulaminów wewnętrznych,

8.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

9.Rozpatrywanie spraw nienależących do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

10.       Podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia.

§21

 

1.O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania należy zawiadomić członków co najmniej 14 dni przed terminem zebrania.

2.Materiały dotyczące spraw przewidzianych do omówienia na Walnym Zebraniu powinny być udostępnione do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia na 7 dni przed terminem zebrania.

§ 22

 

1.      Walne Zebranie może obradować jedynie nad sprawami, dla których zostało zwołane

2.      W dodatkowych sprawach można podejmować uchwały jeśli obecni są wszyscy uprawnieni do głosowania członkowie Stowarzyszenia i nikt z nich nie zgłosi sprzeciwu co do rozszerzenia porządku obrad.

3.      Jeśli statut nie stanowi inaczej, uchwały zapadają zwykłą większością głosów.

§ 23

 

1.      Najwyższą władzą Stowarzyszenia między Walnymi Zebraniami jest Zarząd.

2.      Zarząd składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa.

3.      Prezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Walne Zebranie. Walne Zebranie określa też każdorazowo liczbę członków Zarządu nowej kadencji.

4.      Zarząd ze swojego grona wybiera Wiceprezesa i Skarbnika, przy większej liczbie osób, Sekretarza i członka zarządu.

5.      W przypadku niezdolności Prezesa do wykonywania swojej funkcji, jego kompetencje przejmuje Wiceprezes.

§ 24

 

1.      Kadencja Zarządu trwa 2 lata i kończy się na zwyczajnym Walnym Zebraniu.

2.      Kadencja Zarządu powołanego na nadzwyczajnym Walnym Zebraniu kończy się na drugim, następującym po wyborze zwyczajnym Walnym Zebraniu.

3.      Jeśli przed końcem kadencji część członków ustąpi z Zarządu, Zarząd może dokooptować dodatkowe osoby do swego składu. Liczba członków dokooptowanych Me może być większa od liczby członków powołanych przez Walne Zebranie. Osoba dokooptowana Me może być Prezesem Zarządu.

§ 25

 

1.Przed końcem kadencji Zarząd może być w części lub w całości odwołany uchwałą Walnego Zebrania.

2.Walne Zebranie odwołujące członków Zarządu musi na ich miejsce powołać nowych.

 

 

 

 

 

 

§ 26

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1.      Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.      Dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zebranie,

3.      Realizowanie uchwal Walnego Zgromadzenia,

4.      Zwoływanie Walnych Zebrań,

5.      Uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia,

6.      Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,

7.      Zatrudnianie osób do realizacji wybranych celów Stowarzyszenia, w tym kierownika klubu.

§ 27

 

1.    Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób,

2.    Członków Komisji Rewizyjnej powołuje i odwołuje Walne Zebranie,

3.    Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego,

4.    Przepisy §24 pkt 1 i. 2 odnoszą się odpowiednio do Komisji Rewizyjnej.

§28

 

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1.      Kontrola raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,

2.      Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,

3.      Wnioskowanie o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania,

4.      Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swojej działalności,

5.      Występowanie z wnioskiem w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,

6.      Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie kar nałożonych na członków Stowarzyszenia.

§ 29

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 

 

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia.

§ 30

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości i fundusze. Na fundusze składają się:

a)      składki członków,

b)      środki finansowe uzyskane ze składek członkowskich,

c)      darowizny, zapisy i dotacje,

d)      zyski z organizowanych imprez,

e)      zyski z działalności gospodarczej,

f)       wpływy z nieodpłatnej i odpłatnej działalności statutowej.

§31

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub wskazana przez niego osoba spośród członków zarządu.

 

Rozdział VI
Zmiany w statucie i rozwiązanie Stowarzyszenia

§32

 

1.      Uchwalę w sprawie zmiany w statucie, rozwiązania Stowarzyszenia lub odwołania Zarządu przed końcem kadencji podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów.

2.     

 

W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu
majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Przepisy końcowe

§33

 

1.      Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2021r.

2.      Z dniem wejścia w życie statutu traci moc statut poprzednio obowiązujący.