PL   

Walne Zebranie

WALNE ZEBRANIE - Sprawozdawczo - wyborcze 18.03.2016 godz. 17.00

 

 

 

  ZAWIADOMIENIE

 

 

Zarząd Klubu Abstynenta „ALFA” w Przemyślu zawiadamia, że w dniu

18 marca 2016r., o godzinie 1700 w pomieszczeniach Klubu odbędzie się  Walne Zebranie Sprawozdawcze - Wyborcze Członków Klubu.

 

 

W przypadku braku kworum ustala się drugi termin zebrania na 

                         18 marca 2016r., o godzinie 1730.

 

Materiały do zebrania (sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej) będą wyłożone do wglądu w pomieszczeniach klubu od dnia  01.03.2016r.

 

 

Porządek zebrania:

 

1.                 Otwarcie zebrania.

2.                 Wybór przewodniczącego i protokolanta.

3.                 Wybór komisji skrutacyjnej.

4.                 Sprawozdanie Zarządu z działalności  merytorycznej i finansowej w 2015r.

5.                 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w 2015r.

6.                 Udzielenie absolutorium zarządowi

7.                 Wybór Prezesa Klubu

8.                 Wybór członków zarządu

9.                 Dyskusja i wolne wnioski.